S 92651547

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย น.ส.จารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย น.ส.จารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

ภาพกิจกรรม

S 9265156

S 9265154