1247338

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN conference เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN conference เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าของสำนักส่งเสริมข้าวเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริณลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ว่าที่พันตรีวิศาล สมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายสมเจตต์ พุ่มประดล คณะทำงานจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว

ภาพกิจกรรม

124730

124735

124733

124736

124732