S 648970282

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการตลาดข้าว กข43 วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต โดย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตฯ (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) และนางสาวหทัยรัตน์ แดงเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการตลาดข้าว กข43 ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 20610 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีท่าน รมช.กระทรวงพาณิชย์ (น.ส.ชุติมา บุณยประภัศสรเป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม

S 64897028

S 64897027

S 64897029