1607890

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญสนอง ไชยเมือง ติดตามงานและมอบป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าวโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญสนอง ไชยเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และคณะ ติดตามงานและมอบป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าวโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ศพก. อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง อำเภอปักธงชัย อำเภอสีคิ้ว และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

160786

160787

160788

160789

160790