S 83804695

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเดือนฉาย แซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ, นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวจันจิรา แป้นน้อย เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ กลุ่มเกษตรกรตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

3594

3596

S 8380469