761961

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาววรพรรณี  เอี่ยมละออ นักวิชาการปฏิบัติการนางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการปฏิบัติการ และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

76196

76197

76198

S 1033207819