S 596295752

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา และคณะเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อชี้แจงโครงการฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อชี้แจงโครงการฯ สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา แนวทางการแก้ไข ปี 60 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 61 ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับหน่วยงานภาคี ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย

ภาพกิจกรรม

S 59629574

S 59629575

S 59629576