123

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เสน่ห์ทอง จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายโอภาส สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เสน่ห์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน กลุ่มถ่ายทอดผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 34 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม

38136

38138