12810690

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม"พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหารศัตรูข้าว" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม"พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหารศัตรูข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) โดยมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

1281069

16808