315761

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให่ นายจรัญ ขาวหนูนา ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามแบบฟอร์มระบบความคุมภายใน (ICS)ทั้ง 9 แบบฟอร์ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให่ นายจรัญ  ขาวหนูนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชัยยุทธ คงบ้าน และ นายจักรพงษ์  ขาวหนูนา เดินทางไปยัง ต.แหลม อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้นัดพบตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรหมู่ 1,2 และ 6 โครงการผลิตข้าว GAP ปี 61 แบบกลุ่ม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามแบบฟอร์มระบบความคุมภายใน (ICS)ทั้ง 9 แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

31576

31577