2215

ศพก.ข้าว นครปฐมสุดเจ๋ง...นายกติดตามงาน นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี เข้าร่วมติดตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานราชการ การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลด้านการดำเนิน


ศพก.ข้าว นครปฐมสุดเจ๋ง...นายกติดตามงาน

    นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา ขัดแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งฤดี อารีรัตน์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมติดตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานราชการ การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลด้านการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.ด้านข้าวอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


ภาพกิจกรรม

221

222

225

226

รายละเอียดเพิ่มเติม