1281771

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP SEED) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ จัดเวทีเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP SEED)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งไชย, กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษครับครับ

ภาพกิจกรรม

128177

128178

128179

128180