pag2

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายให้ นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ "ร่วมจัดเวทีชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายให้ นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ "ร่วมจัดเวทีชุม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโนนกลาง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ฯ จำนวน 117 ราพ

ภาพกิจกรรม

page1

128385

128384

128386

128388

128389