1295345

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดตามให้คำแนะนำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดตามให้คำแนะนำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย

ภาพกิจกรรม

129534