S 2033664051

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายเจ้าหน้าที่โครงการ พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และ นางสาวชนนิภา ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนักเรียนดูงานจำนวน  20 คน

ภาพกิจกรรม

528934

194513

S 203366402

S 203366404

S 203366405