421123

นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พย. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิ นำร่องเขตพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง และตำบลดอนศรีชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พย.ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสมาชิกผู้ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งบริษัทซีพีอินเตอร์เทรดมีเป้าหมายส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิ นำร่องเขตพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง และตำบลดอนศรีชุม โดยกำหนดราคานำตลาด ตันละ 300 บาท สมาชิกมีความพอใจพร้อมเข้าร่วมโครงการผลิตข้าว ใน ฤดู ฝน /2561

ภาพกิจกรรม

42107

42109

42112