S 31842324

นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ทองลิ่ม จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561

วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา และนางทัศนีย์ กำลังหาญ เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

S 31842321

S 31842326

S 31842327