S 187761161

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์  กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรบ้านเก่า(วัดป่าช้า)ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีมีเกษตรกรเข้าร่วม 48 ราย

ภาพกิจกรรม

S 18776111

S 18776112

S 18776113

S 18776116