1305120

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายประภาส  หนูนุ่น ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 28 ก.พ. 2561

วันที่ 28 ก.พ. 61 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายประภาส  หนูนุ่น พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561

ภาพกิจกรรม

130508

130509

130510

130511

130512