DSC 02211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี วันที่ 25 เมษายน 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 47 คน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 โดยมีนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะคอยต้อนรับ ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

DSC 0195

DSC 0221

DSC 0192 2

DSC 0200 2