000

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวยกระดับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็นSmart Farmer กรมการข้าวมีภารกิจส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว จึงได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

กรมการข้าวมีภารกิจส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว จึงได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่เพื่อให้เป็น Smart Farmer จำนวน 3,300 คน กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวมอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าว 10 แห่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นหน่วยจัดในการดำเนินการจัดฝึกอบรม  ทั้งหมดจำนวน 60 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 37 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2,109 ราย และอยู่ในระหว่างการเตรียมการฝึกอบรม อีก 23 รุ่น เกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 1,191 ราย ซึ่งรุ่นสุดท้ายเสร็จสิ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ภาพกิจกรรม

001

002

003

004