1085401

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 61

วันที่ 1 พ.ค 61 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายศิริพรรณ์ หมอยาดี น.ส.รุ่งทิวา อูปแก้ว และน.ส.ชลีรัตน์ ชาวนาเป้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง ภายใต้โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่อ.ดอกตำใต้ อ.ภูกามยาว อ.แม่ใจ และอ.เมือง จ.พะเยา รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 28,900 กิโลกรัม

ภาพกิจกรรม

108540

108541

108542

108543

108544