1087841

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ5 ด้าน หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว วันที่2-3 พฤษภาคม 2561

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ5 ด้าน หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ โดยจัดระหว่าง วันที่2-3 พฤษภาคม2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

108784

108781

108782

108783