00

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้มอบให้นายอดิศร คูณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี61 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

ตามที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้อนุมัติให้นายอดิศร คูณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เดินทางไปราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางดังนี้
อ่่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

01

02

04

05

09

06