33207353 1

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ประชุมกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลิต ครั้งที่ 2/2561 และประชุมการเตรียมการจัดอบรมเมื่อวันอังคารที่
22 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ประชุมกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลิต ครั้งที่ 2/2561 และประชุมการเตรียมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) เป็นประธานการประชุม

ภาพการประชุม

33072865

33207353

33234749

33342185