1 1

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายโครงการของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายโครงการของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวโดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและบุคลากรของสำนักฯเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน

ภาพกิจกรรม

1

7

2

3

4

5

6