33447269 1

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วย นางสาวจันทร์จิรา ขัดแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนภาพร กลางท่าไค่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา ปิ่นพงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

33447269

33499321

33337582

33436531

33103030 2

33525786