366416990

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) โดยนายสุทธิพงษ์ พลสยม เกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าววิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่อำเภอเขาค้อ และเจ้าหน้าที่ศวข.พล.ร่วม ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว และระบบนิเวศในนาข้าว ณ ศพก.อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงาน 35 คน

ภาพกิจกรรม

36678530

36684026

36614428

36599909

36663258

36774203

36641699