366770330

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) โดยนายแสวง พูลกำลัง เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศวข.พล. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว รวมถึงแมลงศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ และศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ในนาข้าว ณ ศพก.อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 37 คน

ภาพกิจกรรม

36622002

36659291

36664461

36717486

36677033