366387930

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้ จัดโครงการนำนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมมิการาม จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ร่วมกิจกรรมสำรวจแมลงในแปลงนา วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายโอภาส สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอังศุมาริน วงษ์คำนา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดโครงการนำนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมมิการาม จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ร่วมกิจกรรมสำรวจแมลงในแปลงนา และกิจกรรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม

36621927

36630772

36638793