366528511

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายประเทือง อินทร์กัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมฯ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

36652851

36669901