102960

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) โดยนายประสิทธิ์ กลิ่นทิม เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่ศวข.พล.  ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว รวมถึงแมลงศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ และศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ในนาข้าว ณ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30 คน

ภาพกิจกรรม

10292

10293

10296

10298

10301

10305