10336

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางคณิตา เกิดสุข  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) โดยนายคนอง ปิ่นทอง เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศวข.พล.  ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว รวมถึงแมลงศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ และศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ในนาข้าว ณ ศพก.อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30 คน

ภาพกิจกรรม

103360

10338

10344

10345