00071

นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้เข้าร่วมงานพิธีสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ ปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2561 นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้เข้าร่วมงานพิธีสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ ปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนิ ปี 2561 งานจัดขึ้น ณ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานมีพิธีบูชาแม่โพสพ และมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ให้ศีลและพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยในงานมีนายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรม

0001

0002

0003

0004

0008

0005

0006

0007

0009