161

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 309 คน โดยมีอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวที่มาเข้าร่วมสัมมนา โดยเน้นย้ำการมีปัญญา ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ และความมีเมตตา รวมทั้งการมีธรรมาธิบาล 6 ในการทำงาน ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วม

ภาพกิจกรรม

15

16

17

18

19