39

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมลงพื้นที่กับอธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ในการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)

     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วย นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ร่วมลงพื้นที่กับอธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ในการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนข่า ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี) เพื่อให้ข้อแนะนำในการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่กรมการข้าวรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

38

32

33

31

34

30

35