49

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ณ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตต์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ และนายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันดำเนินการอยู่ 121 แปลง โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวให้เป็นข้าว GAP และอินทรีย์ รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการตลาด ส่งข้าวคุณภาพดีสู่มือผู้บริโภค นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวยังฝากพี่น้องเกษตรกร ให้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทำนาของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทุนแรง การลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ตลอดจนนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

47

48

40

43

42

44

46