001

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย พื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ลงสู่สระน้ำในโครงการทหารพันธุ์ดี การทดลองเลี้ยงเป็ดเทศและไก่พื้นบ้าน พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งทรงเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวในจังหวัดอุดรธานี ทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
   การดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรน้ำที่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 3 พื้นที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 190 ไร่ ประกอบด้วย
        - พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 77 ไร่
        - พื้นที่ปศุสัตว์ จำนวน 22 ไร่
        - พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 48 ไร่
        - พื้นที่ใช้สอยทั่วไป จำนวน 43 ไร่
   ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำข้าราชการกรมการข้าวร่วมรับเสด็จฯ พร้อมทั้งถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพื้นที่แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 พระราชทาน จำนวน 30 ไร่ โดยในระยะเวลา 1 ปี สามารถดำเนินการได้ 2 ครั้ง และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี , พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี

ภาพกิจกรรม

73482696 2545875795499837 8172459742149476352 o

74496673 2545875522166531 4142226589528096768 o

75119639 2545875638833186 8921428070645104640 o

73358264 2545875625499854 7420130090643619840 o

72890282 2545879135499503 5440367849015083008 o

73528701 2545879288832821 87147983107260416 o

74374547 2545878625499554 6518898226542673920 o

74936588 2545878655499551 1028146927927033856 o

73218664 2545878722166211 4122410731410817024 o