001

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.สุพรรณบุรี

ประภัตร’ สั่งเร่งขยายพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ นำร่อง อ.ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี หนุนตามเป้า 3 แสนตันต่อปี

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จากนั้น เดินทางไปแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ของนายพิชิต เกียรติสมพร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณ เพื่อเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว

 74802024 2559185847502165 2207036436165689344 o

75635998 2559185130835570 4945160722536464384 o

     นายประภัตร กล่าวว่า กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ที่มีความตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพด้วยกระบวนการทำนาอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 14 รายที่ขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยทำการผลิตข้าวในรูปแบบกลุ่ม มีพื้นที่เพาะปลูก 136 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวมของกลุ่ม 90,700 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวอินทรีย์ที่สมาชิกผลิตได้นำไปสีเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์แก่ผู้บริโภคในชุมชนและร้านค้าที่รับไปจำหน่าย

74214572 2559188800835203 1415231272090861568 o

72464430 2559189067501843 9095045028299931648 o

     นายประภัตร กล่าวต่อว่า การผลิตข้าวอินทรีย์คือการที่เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ซึ่งทำให้ข้าวมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มอื่นๆ โดยมีแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ปี 2561 จากกรมการข้าว อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกร สามารถผลิตข้าวคุณภาพได้ คือ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีในจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มอบนโยบายให้มีการขยายพื้นที่แปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์โดยนำร่องใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตำบลละ 500 ไร่ โดยกรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์และประกันรับซื้อคืนในราคาตันละ 20,000 บาท พร้อมสนับสนุนเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรระบบโซลาเซลล์ โดย 1 บ่อ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 500 ไร่ นอกจากนี้มอบหมายให้นายอำเภอศรีประจันต์ จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรทุกตำบล พร้อมทั้งมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี ทั้งยังช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มปริมาณให้ได้ 200,000 - 300,000 ตัน/ปี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

74457373 2559185174168899 3096352892756426752 o

75172436 2559191390834944 6276367646745165824 o

     ในการนี้ ยังได้เดินทางไปยัง แปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ของนายพิชิต เกียรติสมพร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณ เพื่อเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ของกรมการข้าว โดยประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 83 ราย ดำเนินการปลูกข้าว 3 พันธุ์ ได้แก่ กข41 กข43 และปทุมธานี 1 มีพื้นที่ 970 ไร่ มีการให้บริการสมาชิก อาทิ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ บริการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี บริการปุ๋ยเคมีราคาถูก โดยแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ได้ดำเนินการเมื่อปี 2562 ได้มีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสภาพต้นข้าว กล้องดักจับแมลง ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะ ซึ่งเกษตรสามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก โทรศัพท์มือถือ การบริหารจัดการ การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โดยใช้โดรน พบว่า สามารถลดแรงงานในการดำเนินงาน ลดปริมาณน้ำในการฉีดพ่นสาร และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากมีเซนเซอร์ในการตรวจจับแมลง และมีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในอนาคตจะขยายผลการดำเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะ กับสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน พื้นที่ 1,800 ไร่ ต่อไป

75252953 2559195177501232 4885571998379409408 o

75521702 2559194370834646 7020425942858203136 o

75237555 2559185504168866 8158062719715508224 o

76211543 2559185464168870 1165750739423723520 o