001

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์คัด ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

 กรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์คัด ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์คัด ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยมีนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในศูนย์ให้การต้อนรับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มีภารกิจหลัก คือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านข้าว รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปฏิบัติงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานทางด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมการข้าว รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่ายและ 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่มวิชาการ , กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก เพื่อให้มีคุณภาพสูงตรงตามพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจำหน่ายโดยตรงแก่เกษตรกร) และกลุ่มประสานงานภารกิจบูรณาการ

ภาพกิจกรรม

 75394766 2568087343278682 3613393704527593472 o

74687695 2568087333278683 7270750015692210176 o

74893756 2568087176612032 6588908779037786112 o

75380204 2568087189945364 4827052519215595520 o

78068869 2568087166612033 9041407956289060864 o