001

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้ผู้แทนบริษัท True Digital Group เข้าพบ เพื่อร่วมหารือและสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ของกรมการข้าว

     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้ผู้แทนบริษัท True Digital Group เข้าพบ เพื่อร่วมหารือและสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ของกรมการข้าว เนื่องจากได้ให้ความสนใจกับพืชที่มีอิมแพคสูงอย่าง “ข้าว” จึงต้องการเข้ามารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ภาคการผลิตข้าวกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่นาแปลงใหญ่ เพื่อนำไปวางแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการการตลาด โดยขอความร่วมมือจากกรมการข้าวพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างเป็นต้นแบบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาการทำ Smart Farming ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในการนี้ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

80562056 2184914428479145 7927993901627998208 n

78909260 2184914348479153 8603288895158747136 n

79224066 2184914471812474 8847504137223405568 n

79844872 2184914321812489 1640304544996917248 n