001

วันนี้ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี63 และคณะผู้บริหารระดับสูงภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว 

      วันนี้ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี63 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารระดับสูงภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้อง 134-135กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินแผนการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 7 หลักสำคัญได้แก่
      1.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพิ่มแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแก้มลิงในแนวลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมวางมาตรการผันน้ำจากฝั่งตะวันตก มาช่วยลุ่มเจ้าพระยา จากปีละ800ล้านลบ.ม. เพิ่มเป็น2,000 ล้านลบ.ม. มาช่วยเกษตรกร และรักษาระบบนิเวศ
     2.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ของกรมการข้าว
     3.ใช้ระบบการตลาดนำการผลิต แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพิ่มช่องทางการขาย ทั้งสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่หรือการส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ของกรมการข้าว วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ วางขายในระบบออนไลน์
     4.ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าเกษตร
     5.บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์
     6.เพิ่มรายได้เกษตรกรบรรเทาช่วงหน้าแล้ง อาทิ การจ้างแรงงานกรมชลประทาน
     7.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร 77 จังหวัด เชื่อมโยงข้อมูล 10 หน่วยงานหลักด้วยระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งเกษตรกร สามารถเข้ามาตรวจสอบ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตร
     8.พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

81089052 2679163915504357 1568374988229050368 o

81645717 2679163838837698 4601477422330675200 o

81401599 2679163828837699 1461015395832954880 o

81187992 2679164058837676 2690309682479759360 o

80988595 2679164172170998 4036316179227213824 o

81490534 2679164365504312 8189768224129155072 o