001

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ประจำปี 2563

     วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ประจำปี 2563 หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ" โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ด้วยการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบด้านข้าว ให้มีความเข้มแข็งผ่านการใช้ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถสื่อสารถ่ายทอดได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

82143418 2213174122319842 2797198868582760448 n

006

002

005

003