001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตผ่านแนวทางในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

     นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตผ่านแนวทางในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

01

004

003

005

002

08