001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ กรมการข้าว วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว นำโดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา
     ทั้งนี้ การประชุมหารือในประเด็นดังกล่าวเป็นไปตามที่ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการเมื่อคราวประชุมหารือการจัดทำแปลงนาสาธิตโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและลงพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อวางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าวด้วยการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรชาวนาและผู้สนใจ

ภาพกิจกรรม

03 19 05 63

02 19 05 63

002

006

004

23 19 05 63

005

 17 19 05 63

008

007

14 19 05 63