001 230563

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมกับจัดสรรพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ภาพกิจกรรม

04 230563

02 230563

006

003

002

004

005