170663 1

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563

     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ ปี 2563/64 ร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 มิถุนายน 2563
     สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คาดว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายกว่า 6.32 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว
     โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟู ที่ดำเนินการโดยกรมการข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาระดับปริมาณและคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ข้าวไทยและมีความมั่นคงทางอาหารจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปปลูก รวมทั้งคงความสามารถในการส่งออกข้าวของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 ต่อไป

103293849 2326997454270841 4341444300336457231 o

170663 3170663 2

170663 5