001

นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะ ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี
     สำหรับการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมารายหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งร่วมกันการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม

106559742 2338360816467838 2145765663428506450 n

83705339 2338360853134501 6593301038375721714 n

106904417 2338360886467831 5016970218927541782 n

002

003