001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง (บ้านปลักมาลัย) อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

      นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง (บ้านปลักมาลัย) อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาของศูนย์ข้าวชุมชน พบว่าในปัจจุบันได้มีสมาชิกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินงานในการวางแผนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง (บ้านปลักมาลัย) มีสมาชิก จำนวน 109 ราย พื้นที่ผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 609 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์อัลฮัมดูลิลละห์ เป็นพันธุ์หลักในการผลิตและกระจายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่การทำนาต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก จึงทำให้ในบางปีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา และขาดแคลนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวด ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนอีกแห่งที่ยังคงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องกระบวนการแปรรูปจากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวในชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

107808065 2342713359365917 1139263133529717359 n

107812856 2342713446032575 4147698281288385040 n

106986140 2342713426032577 4963210860762497183 n

107635351 2342713286032591 4298447839199461968 o

107831944 2342713326032587 8787720973600692788 n