002

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้รับมอบหมายจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) ประจำปี 2563 หลักสูตร "การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกร Existing Smart Farmer ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้รับมอบหมายจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) ประจำปี 2563 หลักสูตร "การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกร Existing Smart Farmer ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย โดยมี
     นางสาวทิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
     โครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) ประจำปี 2563 หลักสูตร "การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เพื่อให้เกษตรกร Existing Smart Farmer สามารถเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

ภาพกิจกรรม

107442422 173744674152469 4786015469896369548 o

003

114

112

111

009

006

007

008

005

004